Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne


 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej jest właściciel Alpejska Chata.
 2. Strona internetowa działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o       ochronie danych osobowych ( t. jedn.Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą                       elektroniczną ( Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm. )
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 
 4. Właściciel strony internetowej zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą ,zniszczeniem ,                   ujawnieniem ,dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystania.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji zamówień cateringowych za pośrednictwem strony internetowej.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności mającej na celu ochronę interesów osób ,                   których  dotyczy niniejsza Polityka Prywatności ,a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do zamówień dobrowolnie.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem , w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta , usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta , znajdujące       się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta , w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia cateringowego do Klienta . 
10. Administrator przetwarza następujące dane : Imię / Nazwisko / Ulica / Numer domu / Miasto / Kod pocztowy /Telefon / Adres E-mail /.
11. Podanie danych osobowych określonych w pkt powyższym niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne ,wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne       do obsługi zapytań i zgłoszeń zamówień skierowanych od Użytkownika. 
12. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie , jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu           realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem strony internetowej wysyłając e-mail na adres : biuro@alpejskachata.pl